پروژه مدیریت بزرگراهی محور شهران-دماوند

پس از بهره‌برداری از تونل صدر- نیایش و پل طبقاتی صدر و اتصال بزرگراه صدر و بزرگراه نیایش، محور شرقی- غربی شهران-دماوند در شمال شهر تهران ایجاد گردید. موقعیت این محور در شبکه شهر تهران به عنوان شمالی‌ترین محور بزرگراهی شرقی-غربی، به گونه‌ای است که حتی قبل از اتصال بزرگراه صدر و نیایش نیز حجم بالایی از جابه‌جایی وسایل نقلیه شمال شهر تهران از طریق این بزرگراه‌ها صورت می‌گرفت. همچنین با توجه به تراکم بالای ترافیک در دو محور شرقی-غربی موازی با این محور (همت و حکیم) در ساعات اوج صبح و عصر، بخشی از تقاضای ترافیک عبوری از این دو محور نیز به سمت محور شهران-دماوند انتقال یافته است. بنابراین اعمال برنامه‌های مدیریت بزرگراهی برای کنترل میزان تراکم وسایل نقلیه و بهبود ایمنی حرکت، امری اجتناب‌ناپذیر است. بر این اساس در این مطالعه تلاش شده است ضمن بررسی راهکارهای مدیریت ترافیک در این محور، اثرات پیاده‌سازی این راهکارها بر روی شاخص‌های عملکردی ترافیک برآورد گردد.

 

«اهداف پروژه»

  • تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود محور مطالعاتی به صورت یکپارچه با استفاده از تحلیل سطح سرویس مبتنی بر نسخه ۲۰۱۰ آیین‌نامه ظرفیت راه‌های آمریکا

  • تحلیل و ارزیابی محور مطالعاتی به صورت یکپارچه از طریق شبیه‌سازی با نرم‌افزار ریزنگر Aimsun و شناسایی نقاط گلوگاهی محور و میزان پس‌زدگی‌های جریان ترافیک و همچنین تحلیل تأثیر تقاطعات مهم بر شاخص‌های عملکردی ترافیک محور مطالعاتی

  • ارائه راهکارهای کلی در جهت عملکرد محور مطالعاتی و ارزیابی راهکارهای ارائه‌شده با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌ساز

  • شبیه‌سازی سناریوهای محتمل در بروز حادثه و بررسی شاخص‌های عملکردی ترافیک در این شرایط

  • طراحی پایگاه داده مکانی برای محور مورد نظر در قالب محیط GIS

 

«روش انجام مطالعه»

نمودار مراحل انجام مطالعه شهران

شکل ۱. نمودار مراحل انجام مطالعه

 

 

شکل ۲. مشخصات محدوده مطالعاتی

 

خروجی تحلیل سطح سرویس شهران

شکل ۳. نمونه از خروجی تحلیل سطح سرویس

 

نمونه از خروجی شبیه سازی شهران

شکل ۴. نمونه از خروجی شبیه سازی