پروژه های داخلی

 • شبیه‌سازی تقاطعات بحرانی شهر کرج
 • ارائه مدل جامع رفتاری رانندگان حمل و نقل عمومی (باری)
 • مطالعات جامع بار مشهد
 • مطالعات بهبود وضعیت ترافیکی و ایمنی منطقه ویژه ماهشهر (جزییات)
 • مطالعات کالیبراسیون نرم‌افزارهای شبیه‌ساز خردنگر جریان ترافیک بر اساس رفتار رانندگان شهر تهران (جزییات)
 • مطالعات طراحی شبکه اضطراری امدادرسانی شهر تهران برای بحران زلزله (جزییات)
 • مطالعه اثرات ترافیکی طرح افزایش ظرفیت بزرگراه صدر و احداث تونل نیایش (جزییات)
 • مطالعات مدل‌سازی و شبیه‌سازی تردد عابرین پیاده در شهر تهران (جزییات)
 • مطالعات تحلیل و امکان‌سنجی شبیه‌سازی شبکه آزادراهی شهر تهران (جزییات)
 • مطالعات مدیریت بزرگراهی محور شهران-دماوند (جزییات)
 • مطالعات مدیریت بزرگراهی محور همت (جزییات)
 • مطالعات مدیریت بزرگراهی محور آزادگان (جزییات)
 • امکان‌سنجی به‌کارگیری مدیریت بحران در شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای کشور
 • مکان‌یابی مراکز امدادرسانی پزشکی و بکارگیری آن در شبکه جاده‌ای استان تهران
 • مطالعات تکمیلی ترافیکی تونل شهید صیاد شیرازی (جزییات)
 • مطالعات تاکسیرانی شهر تهران (جزییات)
 • مطالعات تحلیل و برنامه‌ریزی شبکه جاده‌ای بر مبنای آماربرداری سال ۱۳۹۴