پروژه تحلیل و امکان سنجی شبیه سازی شبکه آزادراهی شهر تهران

توضیحات

پروژه امکان سنجی شبیه سازی شبکه آزادراهی شهر تهران از جمله پروژه های آزمایشگاه تحقیقاتی ترافیک دانشگاه علم و صنعت ایران است که 13 محور آزادراهی شهر تهران را مورد بررسی قرار می دهد. در این مطالعه زیرساخت‌ها و اطلاعات لازم برای شبیه‌سازی جامع و کامل شبکه آزادراهی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در بخشی از این مطالعه نیز به بررسی زیرساخت‌های لازم برای شبیه‌سازی آنلاین پرداخته شده است. در شبیه سازی آنلاین سعی بر این است تا با تلفیق داده های ترافیکی در لحظه و الگوهای تاریخچه زمانی جریان ترافیکی، وضعیت پیشروی ترافیک پیش بینی گردد.

  • کارفرما: شرکت کنترل ترافیک تهران
  • تاریخ انجام پروژه:  1393
  • وبسایت کارفرما: trafficcontrol.tehran.ir
فهرست