پروژه کالیبراسیون نرم‌افزارهای ترافیکی بر اساس رفتار رانندگان شهر تهران

توضیحات

نرم‌افزارهای شبیه‌ساز در محیطی خاص و برمبنای نیاز‌ها و مطالعات ترافیکی در کشور سازنده توسعه داده می‌شوند، با این وجود و با توجه به پیشرفت زیاد رایانه و تکنولوژی، این نرم‌افزارها در سراسر جهان و من جمله در ایران کاربرد روزافزونی یافته‌اند. روند معمول در سراسر جهان برای استفاده از این نرم‌افزارها، نخست کالیبراسیون و سپس استفاده از آن‌هاست. با این وجود تا پیش از این در ایران اهمیت کالیبراسیون ناشناخته بوده و شبیه‌سازی، بدست‌آوردن خروجی‌ها و ارائه گزارش بر مبنای مقادیر پیش‌فرض انجام می‌شده است. مطالعات کالیبره نمودن نرم‌افزارهای مهندسی ترافیک بر اساس شرایط ترافیکی شهر تهران، در سال 1391 توسط آزمایشگاه تحقیقاتی ترافیک دانشگاه علم و صنعت ایران و تحت نظارت سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به انجام رسید.

  • کارفرما: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  • تاریخ انجام پروژه:  ۱۳۹۱
  • وبسایت کارفرما: http://trafficorg.tehran.ir/
فهرست