مطالعات تکمیلی ترافیکی تونل شهید صیاد شیرازی

یکی از پروژه‌های مهم شهرداری تهران، امتداد بزرگراه صیادشیرازی تا جنوب شهر تهران است که بر همین اساس مطالعات اولیه‌ای انجام شده و گزینه ساخت تونل مورد تصویب قرار گرفت. اما در مطالعات اولیه، مسیر ، تعداد دسترسی‌های این تونل و سایر ملاحظات ترافیکی بررسی نشده بود که این کار در قالب مطالعاتی تکمیلی به آزمایشگاه تحقیقاتی ترافیک دانشگاه علم‌وصنعت ایران محول شد. بر این اساس این مطالعه در قالب ۷ بند مختلف تعریف و مورد مطالعه قرار گرفت.

 

«اهداف پروژه»

 • معرفي و بررسي مطالعات ترافیکی انجام شده در ارتباط با احداث تونل شهید صياد شیراز

 • ارایه سناریوهای مختلف جهت احداث تونل

 • تحليل و ارزيابي سناريوهاي پيشنهادي با استفاده از خروجی‌های مدل طرح جامع شهر تهران

 • انتخاب سه گزینه برتر با استفاده از خروجی‌های طرح جامع

 • تعيين موقعيت، ظرفيت و نحوه دسترسي به پاركينگ های زیرزمینی

 • تجزيه و تحليل عملكردي تونل و شبكه معابر اطراف در وضعیت موجود

 • شبیه‌سازی ریزنگر سه گزینه برتر در سال طرح

 • انتخاب گزینه برتر برای ساخت تونل شهید صیاد‌شیرازی با استفاده از خروجی‌های شبیه‌سازی ریزنگر

 • ارائه پیشنهادات در خصوص مديريت سوانح ترافيكي در تونل صیاد

 • بررسی مطالعات صورت گرفته در ارتباط با تخلیه اضطراری

 • ارائه پیشنهادات در خصوص تخليه اضطراري وسایل نقلیه و کاربران

 • تحلیل و ارزیابی پیشنهادات تخلیه اضطراری با استفاده از نرم‌افزارهای شبیه‌سازی Aimsun و VisWalk

 

 

شکل ۱. مشخصات محدوده مطالعاتی

 

شکل ۲. کالیبراسیون پارامترهای نرم‌افزار تخلیه اضطراری با آزمایش میدانی

ویدئوی ۱. شبیه‌سازی تونل شهید صیاد شیرازی در نرم‌افزار Aimsun