مدیریت

افشین شریعت مهیمنی

بنیانگذار | استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی رفعتی فرد

مهدی رفعتی فرد

مدیر | دکتری حمل‌ونقل
تیم فنی

هومن حقی

کارشناس ارشد حمل‌ونقل

امین صیاد

کارشناس ارشد حمل‌ونقل

صالح اردمه

کارشناس ارشد حمل‌ونقل

فاطمه سادات غیاثی

دانشجوی کارشناسی ارشد حمل‌ونقل

سعید ایرانپور

دانشجوی کارشناسی ارشد حمل‌ونقل
همکاران سابق

زنده‌یاد علی خیام

دکتری مهندسی عمران

مجتبی رجبی بهاآبادی

دکتری حمل‌ونقل – استادیار دانشگاه یزد

نوید خادمی

دکتری حمل‌ونقل – دانشیار دانشگاه تهران

میلاد مهدی زاده

دکتری حمل‌ونقل

سعید رحمانی

دانشجوی دکتری حمل‌ونقل – دانشگاه صنعتی دلفت، هلند

محسن بابایی

دکتری حمل‌ونقل – استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

مجید شالفروش

دانشجوی دکتری حمل‌ونقل

آسیه باغبانی

دانشجوی دکتری مهندسی اطلاعات و سیستم‌ها – دانشگاه کنکوردیا، کانادا

سید مهدی امیری پور

دکتری برنامه ریزی حمل و نقل

محمدرضا رافعی

مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور آوند طرح و اندیشه

محمدحسین پورغلامعلی

دانشجوی دکتری حمل‌ونقل – دانشگاه پردو، آمریکا
متین شهری

متین شهری

دکتری حمل‌ونقل – استادیار دانشگاه اراک

مسعود خدادادی فرد

کارشناس ارشد حمل‌ونقل
فهرست