مدیریت

افشین شریعت مهیمنی

بنیانگذار | استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی رفعتی فرد

مهدی رفعتی فرد

مدیر | دکتری حمل‌ونقل
تیم فنی

هومن حقی

کارشناس ارشد حمل‌ونقل

امین صیاد

کارشناس ارشد حمل‌ونقل
متین شهری

متین شهری

دکتری حمل‌ونقل – استادیار دانشگاه اراک

فاطمه سادات غیاثی

دانشجوی کارشناسی ارشد حمل‌ونقل

سعید ایرانپور

دانشجوی کارشناسی ارشد حمل‌ونقل
همکاران سابق

زنده‌یاد علی خیام

دکتری مهندسی عمران

مجتبی رجبی بهاآبادی

دکتری حمل‌ونقل – استادیار دانشگاه یزد

نوید خادمی

دکتری حمل‌ونقل – دانشیار دانشگاه تهران

میلاد مهدی زاده

دکتری حمل‌ونقل

آسیه باغبانی

دانشجوی دکتری مهندسی اطلاعات و سیستم‌ها – دانشگاه کنکوردیا، کانادا

محسن بابایی

دکتری حمل‌ونقل – استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

مجید شالفروش

دانشجوی دکتری حمل‌ونقل

محمدحسین پورغلامعلی

دانشجوی دکتری حمل‌ونقل – دانشگاه پردو، آمریکا

سید مهدی امیری پور

دکتری برنامه ریزی حمل و نقل

محمدرضا رافعی

مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور آوند طرح و اندیشه

صالح اردمه

کارشناس ارشد حمل‌ونقل

مسعود خدادادی فرد

کارشناس ارشد حمل‌ونقل

سعید رحمانی

دانشجوی دکتری حمل‌ونقل – دانشگاه صنعتی دلفت، هلند
فهرست