مدیریت

افشین شریعت مهیمنی

بنیانگذار | استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

مهدی رفعتی فرد

مدیر | دکتری برنامه ریزی حمل و نقل

علی نادران

مشاور | دکتری برنامه ریزی حمل و نقل | استادیار دانشگاه علوم تحقیقات
تیم فنی

متین شهری

دکتری برنامه ریزی حمل و نقل

سعید رحمانی

کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل | مدیر دپارتمان تحلیل داده

محمدحسین پورغلامعلی

کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل
همکاران سابق

زنده‌یاد علی خیام

دکتری مهندسی عمران

میلاد مهدی زاده

دانشجوی دکتری برنامه ریزی حمل و نقل

آسیه باغبانی

کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل

نوید خادمی

دکتری برنامه ریزی حمل و نقل

مجید شالفروش

دانشجوی دکتری برنامه ریزی حمل و نقل

محسن بابایی

دکتری برنامه ریزی حمل و نقل

امین صیاد

کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل

سید مهدی امیری پور

دکتری برنامه ریزی حمل و نقل

محمدرضا رافعی

کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل

مجتبی رجبی بهاآبادی

دکتری برنامه ریزی حمل و نقل

مسعود خدادادی فرد

کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل
فهرست