مطالعه اثرات ترافیکی طرح افزایش ظرفیت بزرگراه صدر و احداث تونل نیایش-صدر

پروژه اتصال بزرگراه نیایش به بزرگراه صدر و اجرای طرح افزایش ظرفیت بزرگراه صدر به صورت احداث پل، با توجه به اتصال دو بزرگراه و ایجاد یک کریدور شرقی-غربی در شمال شهر تهران علاوه بر تاثیر بر الگوی سفر مسافرینی که از نواحی شرقی به غربی و بالعکس سفر خود را انجام می‌دهند و در وضعیت موجود مجبور به استفاده از معابر موازی هستند، تاثیرات بارزی بر روی کل شبکه معابر شهر تهران به ویژه بر روی معابر تحت تاثیر این پروژه داشته است. بدین منظور در این مطالعه به بررسی اثرات ترافیکی این طرح و ارائه راهکارهای مدیریتی در جهت افزایش کارایی این پروژه پرداخته شده است.پروژه اتصال بزرگراه نیایش به بزرگراه صدر و اجرای طرح افزایش ظرفیت بزرگراه صدر به صورت احداث پل، با توجه به اتصال دو بزرگراه و ایجاد یک کریدور شرقی-غربی در شمال شهر تهران علاوه بر تاثیر بر الگوی سفر مسافرینی که از نواحی شرقی به غربی و بالعکس سفر خود را انجام می‌دهند و در وضعیت موجود مجبور به استفاده از معابر موازی هستند، تاثیرات بارزی بر روی کل شبکه معابر شهر تهران به ویژه بر روی معابر تحت تاثیر این پروژه داشته است. بدین منظور در این مطالعه به بررسی اثرات ترافیکی این طرح و ارائه راهکارهای مدیریتی در جهت افزایش کارایی این پروژه پرداخته شده است.

 

«اهداف پروژه»

  • بررسی شرایط عملکردی بزرگراه صدر و تونل نیایش پس از بهره برداری

  • بررسی اثرات ترافیکی اجرای طرح بر روی شبکه معابر اطراف

  • شناسایی گلوگاه ها و گره های ترافیکی احتمالی

  • ارائه پیشنهادات در جهت عملکرد بهتر بزرگراه طبقاتی صدر و تونل نیایش

  • ارائه پیشنهادات در جهت عملکرد بهتر شبکه معابر اطراف

  • پیاده سازی استراتژی های مختلف ترافیکی به منظور استفاده بهینه از معابر

 

شکل ۱. مشخصات محدوده مطالعاتی

 

 

شکل ۲. برشی از شبکه شبیه سازی صورت گرفته

 

 

ویدئوی ۱. شبیه‌سازی مربوط به پروژه مطالعه اثرات ترافیکی طرح افزایش ظرفیت بزرگراه صدر و احدث تونل نیایش – صدر

 

ویدئوی ۲. شبیه‌سازی مربوط به پروژه مطالعه اثرات ترافیکی طرح افزایش ظرفیت بزرگراه صدر و احدث تونل نیایش – صدر

 

ویدئوی ۳. نمایش طول صف در طول زمان در شبکه معابر شبیه‌سازی‌شده