پروژه تحلیل و امکان سنجی شبیه سازی شبکه آزادراهی شهر تهران

پروژه امکان سنجی شبیه سازی شبکه آزادراهی شهر تهران از جمله پروژه های آزمایشگاه تحقیقاتی ترافیک دانشگاه علم و صنعت ایران است که ۱۳ محور آزادراهی شهر تهران را مورد بررسی قرار می دهد. در این مطالعه زیرساخت‌ها و اطلاعات لازم برای شبیه‌سازی جامع و کامل شبکه آزادراهی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در بخشی از این مطالعه نیز به بررسی زیرساخت‌های لازم برای شبیه‌سازی آنلاین پرداخته شده است. در شبیه سازی آنلاین سعی بر این است تا با تلفیق داده های ترافیکی در لحظه و الگوهای تاریخچه زمانی جریان ترافیکی، وضعیت پیشروی ترافیک پیش بینی گردد.

 

«اهداف پروژه»

۱) تحلیل و ارزیابی شبکه معابر آزادراهی شهر تهران به منظور:

  • تعیین وضعیت ترافیکی موجود جهت شناسایی مشکلات و گلوگاه های ترافیکی موجود

  • تعیین ظرفیت عملکردی در تسهیلات مختلف آزادراهی

۲) ساخت مدل شبیه ساز به منظور:

  • شبیه سازی و تجزیه و تحلیل معابر آزادراهی

  • ایجاد محیط مجازی جهت پیاده سازی و ارزیابی استراتژی های مختلف مدیریت ترافیک

 ۳) امکان سنجی شبیه سازی لحظه ای شبکه معابر آزاد راهی شهر تهران شامل:

  • بررسی تجارب سایر کشورها در زمینه شبیه سازی لحظه ای شبکه معابر در مقیاس بزرگ

  • شناخت مزایا و کاربردهای مختلف شبیه سازی لحظه ای

  • تعیین اطلاعات و زیر ساخت هاي مورد نیاز جهت شبیه سازی لحظه‌ای

 

«معابر مطالعاتی»

معابر مطالعاتی شامل بزرگراه های شهید همت، حکیم، صدر، امام علی (ع)، شهید صیاد شیرازی، حقانی، شهید مدرس، کردستان، شهید چمران، شیخ فضل الله، یادگار امام، شهید ستاری، شهید باکری بوده است که در شکل ۱ نمایش داده شده است.

نمای از معابر موردمطالعه در این پروژه

شکل ۱. نمای از معابر موردمطالعه در این پروژه

 

مشخصات کلی شبکه ترسیم شده در پروژه

شکل ۲. مشخصات کلی شبکه ترسیم شده در پروژه

 

نمونه از خروجی های پروژه

شکل ۳. نمونه از خروجی های پروژه