پروژه ها

پروژه تحلیل تغییرات ازدحام ترافیک با استفاده از داده های نقشه گوگل

بروزرسانی طرح جامع حمل و نقل کشور – تهیه پایگاه داده تقاضای سفر

پروژه طراحی شبکه اضطراری امدادرسانی شهر تهران برای بحران زلزله

پروژه تحلیل و امکان سنجی شبیه سازی شبکه آزادراهی شهر تهران

مطالعات بهبود وضعیت ترافیکی و ایمنی منطقه ویژه ماهشهر

مطالعات تاکسیرانی شهر تهران

پروژه مدیریت بزرگراهی محور شهران-دماوند

پروژه کالیبراسیون نرم‌افزارهای ترافیکی بر اساس رفتار رانندگان شهر تهران

فهرست