پروژه ها

پروژه طراحی شبکه اضطراری امدادرسانی شهر تهران برای بحران زلزله

پروژه کالیبراسیون نرم‌افزارهای ترافیکی بر اساس رفتار رانندگان شهر تهران

پروژه مدیریت بزرگراهی محور همت

مطالعات تحلیل شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای کشور

پروژه تحلیل و امکان سنجی شبیه سازی شبکه آزادراهی شهر تهران

مطالعات بهبود وضعیت ترافیکی و ایمنی منطقه ویژه ماهشهر

پروژه تحلیل تغییرات ازدحام ترافیک با استفاده از داده های نقشه گوگل

پروژه مطالعات مدل‌سازی و شبیه‌سازی عابران‌پیاده شهر تهران

فهرست