پروژه کالیبراسیون نرم‌افزارهای ترافیکی بر اساس رفتار رانندگان شهر تهران

نرم‌افزارهای شبیه‌ساز در محیطی خاص و برمبنای نیاز‌ها و مطالعات ترافیکی در کشور سازنده توسعه داده می‌شوند، با این وجود و با توجه به پیشرفت زیاد رایانه و تکنولوژی، این نرم‌افزارها در سراسر جهان و من جمله در ایران کاربرد روزافزونی یافته‌اند. روند معمول در سراسر جهان برای استفاده از این نرم‌افزارها، نخست کالیبراسیون و سپس استفاده از آن‌هاست. با این وجود تا پیش از این در ایران اهمیت کالیبراسیون ناشناخته بوده و شبیه‌سازی، بدست‌آوردن خروجی‌ها و ارائه گزارش بر مبنای مقادیر پیش‌فرض انجام می‌شده است. مطالعات کالیبره نمودن نرم‌افزارهای مهندسی ترافیک بر اساس شرایط ترافیکی شهر تهران، در سال ۱۳۹۱ توسط آزمایشگاه تحقیقاتی ترافیک دانشگاه علم و صنعت ایران و تحت نظارت سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به انجام رسید.

 

«اهداف پروژه»

در این پروژه نرم‌افزارهای شبیه‌سازی Aimsun، Vissim و Synchro که معمولا در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند مورد بررسی قرار گرفت.  بر این مبنا در این پروژه اهداف زیر مدنظر قرار گرفت:

  • بهبود قابلیت نرم‌افزارهای شبیه‌ساز مورد استفاده و توان فنی کارشناسان در شهر تهران برای بیان و برآورد دقیق پارامترهای مورد نظر در تحلیل و ارزیابی

  • انتخاب نرم‌افزار برتر برای شبیه‌سازی در سطح شهر تهران

  • تعیین خودرو معادل برای شبیه‌سازی در شهر تهران

  • بومی‌سازی پارامترهای مربوط به مدل تعقیب خودرو در شهر تهران

  • بومی‌سازی پارامترهای مربوط به مدل تغییر خط در شهر تهران

  • بومی‌سازی پارامترهای مربوط به مدل قبول فرصت در شهر تهران

  • ارائه چارچوب مناسب برای برداشت اطلاعات و کالیبراسیون و شبیه‌سازی ترافیکی برای شهر تهران

 

 

«دستاورد این پروژهش»

نتایج این پروژه در قالب دستورالعملی توسط سازمان حمل‌ونقل ترافیک  منتشر و در دسترس تمامی افرادی که به نوعی با مقوله شبیه‌سازی در شهر تهران سر و کار دارند قرار گرفت.

کتابچه های منتشرشده

شکل ۱. کتابچه های منتشرشده