مطالعات بهبود وضعیت ترافیکی و ایمنی منطقه ویژه ماهشهر

شبکه شبیه‌سازی‌شده

توضیحات

مطالعات بهبود وضعيت ترافيکي و ايمني منطقه ويژه ماهشهر با هدف بررسی وضعیت ایمنی و ترافیکی منطقه ویژه و ارایه راهکارهای بهبود آن توسط آزمایشگاه ترافیک دانشگاه علم و صنعت ایران انجام شده است.

  • کارفرما: سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشر
  • تاریخ انجام پروژه:  1393
  • وبسایت کارفرما: https://petzone.ir/rha/
پروژه کالیبراسیون نرم‌افزارهای ترافیکی بر اساس رفتار رانندگان شهر تهران
فهرست