مطالعات تکمیلی ترافیکی تونل شهید صیاد شیرازی

توضیحات

یکی از پروژه‌های مهم شهرداری تهران، امتداد بزرگراه صیادشیرازی تا جنوب شهر تهران است که بر همین اساس مطالعات اولیه‌ای انجام شده و گزینه ساخت تونل مورد تصویب قرار گرفت. اما در مطالعات اولیه، مسیر ، تعداد دسترسی‌های این تونل و سایر ملاحظات ترافیکی بررسی نشده بود که این کار در قالب مطالعاتی تکمیلی به آزمایشگاه تحقیقاتی ترافیک دانشگاه علم‌وصنعت ایران محول شد. بر این اساس این مطالعه در قالب 7 بند مختلف تعریف و مورد مطالعه قرار گرفت.

  • کارفرما: سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
  • تاریخ انجام پروژه:  1393
  • وبسایت کارفرما: omrani.tehran.ir
فهرست