مقایسه وضعیت ترافیکی شهر تهران قبل و بعد از اجرای طرح جدید کنترل آلودگی هوا تهران

توضیحات

از ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹8 طرحی موسوم به “طرح کنترل آلودگی هوا” جایگزین طرح سابق “زوج یا فرد” در تهران شد که از نظر محدوده مورد مطالعه همانند طرح زوج یا فرد سابق بوده ولی از نظر سیاست‌های مدیریت عرضه ترافیکی دچار تغییراتی گردید. این پروژه به بررسی نحوه اثرگذاری (مثبت یا منفی) طرح جدید کنترل آلودگی هوا با استفاده از اطلاعات متنوع در دسترس پرداخته است.

  • کارفرما: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  • تاریخ انجام پروژه:  1398
  • وبسایت کارفرما: trafficorg.tehran.ir
فهرست