پروژه مطالعات مدل‌سازی و شبیه‌سازی عابران‌پیاده شهر تهران

توضیحات

پروژه مطالعات مدلسازی و شبیه سازی تردد عابرین پیاده در شهر تهران یکی از پروژه های اجرا شده توسط تیم کارشناسان آزمایشگاه ترافیک دانشگاه علم و صنعت است که به مسائلی از جمله شناخت، برداشت و تحلیل آماری ویژگی‌های رفتاری عابرین پیاده، مدلسازی این رفتار و شبیه سازی سیستم همزمان عابر پیاده- خودرو پرداخته و اثرات ترافیک بر عابران پیاده و عابران پیاده بر جریان ترافیک را بررسی نموده است.

  • کارفرما: شرکت کنترل ترافیک تهران
  • تاریخ انجام پروژه:  1393
  • وبسایت کارفرما: trafficcontrol.tehran.ir
فهرست